MindenegybenBlog

Mutatunk egy havi 20 ezer forint feletti támogatást, ami sokkal több embernek jár, mint hinnétek! A kormányablaknál, a járási hivatalban és az önkormányzatnál is igényelheted! Hivatalos információk!

A JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA LEHET:

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS.

A TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

joghelyAz 1993.évi III . törvény 33-36. §-a, és a 63/2006. ( III .27.) Korm. rendelet

ellatas-megnevezeseA JÁRÁSI (FŐVÁ ROSI KER Ü LETI ) HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSA LEHET :

a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

b) FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT ÁS.

A TÁ MOGAT ÁS HAVI Ö SSZEGE az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 80%-a, 2017 évben 22.800 Ft.

AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA EGY CSAL Á DBAN EGYIDEJŰLEG csak egy személy jogosult. egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

jogosultsagi-feltetelAktív korúak ellátására, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra JOGOSULT AZ A SZEM ÉLY, AKI AZ ALÁ BBI EGY Ü TTES FELT É TELEKNEK MEGFELEL :

AKINEK ESET É BEN AZ ÁLLÁ SKERES ÉSI TÁ MOGAT ÁS (munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék) FOLY ÓSÍTÁSI IDŐTARTAMA LEJ ÁRT, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül, vagyAKINEK ESET É BEN AZ ÁLLÁ SKERES ÉSI TÁ MOGAT ÁS FOLY ÓSÍTÁSÁT KERESŐTEVÉ KENYS ÉG FOLYTAT ÁSA MIATT (a folyósítási idő lejártát megelőzően) SZÜ NTETT ÉK MEG , (és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot) vagyAKI KÉ RELME BENY ÚJTÁSÁT MEGELŐZŐ KÉT É VBEN az állami foglalkoztatási szervvel illetve a rehabilitációs hatósággal legalább EGY ÉV IDŐTARTAMIG EGY ÜTTMŰKÖDÖTT, vagyAKINEK ESET É BEN AZ ALÁ BBIAKBAN FELSOROLT RENDSZERES PÉ NZELL ÁTÁS FOLY ÓSÍTÁSA – a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül – MEGSZŰNT (az ápolási díj, a családok támogatásáról szóló 1998. évi lxxxiv. törvény szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, illetve az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás), és KÖ ZVETLEN ÜL A KÉ RELEM BENY ÚJTÁSÁT MEGELŐZŐEN az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött.AZ 1) A)-D) PONTOKBAN FELSOROLTAKON TÚL TOV Á BBI FELT É TEL , hogy a kérelmező jövedelme, vagy családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 90 %-át, és vagyonnal nem rendelkeznek.. ez az összeg 2017. évben 25.650 ft) .A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT Á SRA JOGOSULT KÖ TELES :

állami foglalkoztatási szervnél kérni álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét,a továbbiakban az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni,az ellátásra való jogosultságának következő – évente elvégzendő – felülvizsgálatáig legalább 30 nap időtartamban :

közfoglalkoztatásban részt venni , vagykeresőtevékenységet folytatni ( ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is) vagymunkaerő-piaci programban részt venni, vagya foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni ( ideértve a felülvizsgálatkor folyamatban lévő képzést is),vagyszociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közreműködni.JOGOSULTS ÁG FEL Ü LVIZSG Á LAT :

[LAPOZAS]

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását É VENTE LEGAL ÁBB EGYSZER felül kell vizsgálni., és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást tovább kell folyósítani.

NEM Á LLAP Í THAT Ó MEG AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS ÁGA ANNAK A SZEM É LYNEK , AKI

előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;az 1993. évi III . törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül;gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek fél éves korának betöltéséig;az Flt szerint álláskeresési támogatásban részesülkatonai szolgálatot teljesít,köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagya megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.MEG KELL SZÜ NTETNI AZ ELL ÁTÁ SRA VAL Ó JOGOSULTS ÁGÁT ANNAK A SZEM É LYNEK ( a fentiekben az a)-g) és i ) pontban felsoroltakon túl)

aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott, az Flt. 54. § (10a)-(10b), (10c) bekezdésében foglaltak szerinti munkalehetőséget nem fogadja el, vagy a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá, akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással szüntette meg;aki az aktív korúak ellátására való jogosultságának , vagy az ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza;akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az álláskeresők nyilvántartásából;aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét;aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban nem teljesítette a jogosultsági feltételeknél előírt – munkavállalásra vonatkozó – kötelezettségét;aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 121. napjától;akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította;aki jogosultságának megszüntetését kéri;aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával.AZ AKT ÍV KOR Ú SZEM ÉLY RÉSZÉRE AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS ÁG A MEGSZ Ü NTET ÉSTŐL SZÁMÍ TOTT HARMINCHAT HÓ NAPON BEL ÜL A FENTIEKBEN AZ a)-tól e) pontig, valamint ag) pontban felsoroltakat kivéve – AZ ELŐZETES EGY ÜTTMŰKÖDÉSI KÖ TELEZETTS ÉG TELJES ÍTÉSE NÉLKÜL ISM É TELTEN MEG Á LLAP Í THAT Ó, AMENNYIBEN A JOGOSULTS ÁGI FELT É TELEK EGY ÉBKÉNT FENN Á LLNAK .

[LAPOZAS]

AMENNYIBEN AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA JOGOSULT Ü GYF ÉL BET ÖLTÖ TTE A REÁ IRÁ NYAD Ó NYUGD Í JKORHAT ÁRT, az aktív korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

igenybenyujtas-formaja AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSA IRÁ NTI KÉ RELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél lehet igényelni a 63/2006. ( III .27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be.

A KÉ RELEM ELB ÍRÁLÁSÁ HOZ SZÜKSÉ GES A JÖ VEDELEM IGAZOL ÁSÁN KIV ÜL :

a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat. Szükséges még a kérelmezőt nyilvántartó Á LLAMI FOGLALKOZTAT ÁSI SZERV igazolása az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről. Amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” rovatban felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még az ellátás megszüntetéséről szóló határozat. HA AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS Á GOT AZ ÁLLÁ SKERES ÉSI TÁ MOGAT ÁS KIMER ÍTÉSÉTŐL SZÁMÍ TOTT 30 NAPON BEL ÜL BENY Ú JTOTT KÉ RELEM ALAPJ ÁN Á LLAP ÍTJÁK meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap.

folyositas A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT ÁS FOLY ÓSÍTÁSÁRÓL a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.

A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT ÁST UTÓ LAG , MINDEN HÓ NAP 5-ÉIG – a december hónapra tekintettel járó ellátást december 30-áig –kell folyósítani.

HA AZ ELL ÁTÁS NEM A TELJES HÓ NAPRA JÁR, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.

A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT ÁS FOLY ÓSÍTÁSA SZÜ NETEL , ha a jogosult

a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 120 napjában,

b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy

c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

HA AZ ELL ÁTÁ SRA JOGOSULT SZEM ÉLY LAKC ÍME – AZ ELJ ÁRÓ HAT ÓSÁG ILLET É KESS ÉGÉT ÉRINTŐEN – MEGV Á LTOZIK , az aktív korúak ellátására való jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni.

AMENNYIBEN AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSA IRÁ NTI KÉ RELMET A LAKC ÍMVÁ LTOZ ÁST KÖVETŐ 30 NAPON BEL ÜL BENY Ú JTJ ÁK, akkor – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő hónap első napjától kell megállapítani.

A FOGLALKOZTAT ÁST HELYETTES ÍTŐ TÁ MOGAT Á SRA JOGOSULT HAL ÁLA ESET ÉN a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.

[LAPOZAS]

fellebbezes Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

AZ AKT ÍV KOR ÚAK ELL ÁTÁSÁRA VAL Ó JOGOSULTS ÁG ELB ÍRÁLÁSA JÁRÁSI HIVATALI HAT ÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz fordulhat.

A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni – a döntés közlésétől számított TIZEN ÖT NAPONBEL ÜL – amely a megtámadott döntést hozta.

BÍRÓSÁGI FEL Ü LVIZSG Á LATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított HARMINC NAPON BEL ÜL jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

megjegyzes FOGALOM MEGHAT Á ROZ Á SOK ( az ellátásra vonatkozóan):

Á LLAMI FOGLALKOZTAT ÁSI SZERV : a járási (fővárosi kerületi )kormányhivatal foglalkoztatási osztálya AKTIV KOR Ú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;

FOGYASZT ÁSI EGYS ÉG: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket ac) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

VAGYON : az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

CSAL ÁD: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

KÖ ZELI HOZZ Á TARTOZ Ó: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa.

Forrás: info.kezenfogva.hu

2017-11-14 17:19:00 - Mindenegyben Blog